Center za pomoč, tearpijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih je program Centra za socialno delo Kranj. Namenjen je uporabnikom nedovoljenih drog, mladoletnim eksperimentatorjem s psihoaktivnimi snovmi, ter njihovim svojcem (družinam). Ponujamo pomoč in podporo pri reševanju psihosocialnih stisk, povezanih z zasvojenostjo. Hkrati nudimo pomoč tistim, ki imajo težave zaradi škodljivih oblik vedenja: motnje hranjenja, druge zasvojenosti.


 

Dobrodošli!

Dobrodošli!

Dobrodošli!

LABIRINT KRANJ

LABIRINT KRANJ

LABIRINT KRANJ

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih

KO ZASVOJENOST POSTANE PROBLEM,
VAM POMAGAMO NAJTI REŠITEV!
NOVOSTI: Skupine in psihoterapija
Novo:
TESTIRNA TOČKA
previous arrow
next arrow
Slider

SPREJEMNI CENTER

PROGRAM JE ODPRT OD PONEDELJKA DO PETKA: 10.00 – 14.00

Izven teh terminov je možna obravnava po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem.

Sodelovanje: prostovoljni vstop, spoštovanje hišnega reda in internih pravil.

 

Program sprejemnega centra je namenjen posameznikom, ki imajo kakršne koli težave v povezavi z zasvojenostjo od psihoaktivnih snovi. K nam se lahko vključite na različne načine, kar je odvisno od vaše motivacije za reševanje problematike zasvojenosti oziroma zmožnosti doseganja abstinence. Na nas se lahko obrnejo starši, svojci oziroma druge, za zasvojeno osebo pomembne, osebe (partnerji, prijatelji, itd.).

Sprejemni center je namenjen predvsem tistim, ki so še v fazi aktivne zasvojenosti. Ponujamo jim prostor, kjer lahko na bolj ustvarjalne in aktivne načine preživijo del svojega časa. Ponujamo jim tudi možnost razgovora s strokovnim delavcem, pogovor s prostovoljci, pomoč pri reševanju aktualnih težav (tudi urgentno reševanje), socialne, materialne, stanovanjske, zdravstvene problematike, pomoč pri iskanju zaposlitve, urejanju zadev na sodiščih, ipd.

Sprejemna oblika obravnave vključuje tudi občasno terensko delo, kjer se stiki vzpostavljajo in težave rešujejo na mestih, kjer se zbirajo in zadržujejo tisti, ki jim je program namenjen.

DNEVNI CENTER

Naša vizija je omogočiti priložnost vsakemu posamezniku, ki ima težave zaradi zasvojenosti, da spremeni svoj način življenja.

PROGRAM JE ODPRT OD PONEDELJKA DO ČETRTKA: 8.00 – 16.00, PETEK: 8.00 – 14.00

Individualne terapije potekajo 1x-2x tedensko oziroma po dogovoru.

Sodelovanje: prostovoljni vstop, želja po urejanju trenutne življenske situacije oziroma motiviranost za urejanje zasvojenega načina življenja, spoštovanje hišnega reda in internih pravil.

 

Dnevni center ponuja strukturirano, kontinuirano obravnavo v obliki skupinskega in individualnega dela vključenih uporabnikov. Obravnava zajema različne vidike dela na sebi:

 

INDIVIDUALNO DELO: Vključuje individualne svetovalne in razbremenilne pogovore z motivacijsko podporo za pozitivno spremembo življenja, pomoč pri vzpostavitvi abstinence, pomoč pri vstopu v programe, kjer je zahtevana abstinenca (stanovanjske skupine, komune, terapevtske skupnosti, ipd.), pomoč pri urejanju osebnih zadev (šolanje, iskanje zaposlitve, urejanje zdravstvenega in socialnega zavarovanja, informacije o možnostih nastanitve, ipd.). Tako tudi  razvijate in pridobivate nove spretnosti in aktivno preživljate svoj prosti čas.

SKUPINSKO DELO: Vključuje skupinsko podporo in vrstniško pomoč, skupinske delavnice z namenom spoznavanja sebe, izboljšanja socialnih veščin, komunikacijskih spretnosti, razvijanja oziroma pridobivanja novih spretnosti in pomoč pri vzpostavitvi abstinence.

SKUPNOSTNO DELO: Vključuje akcije v lokalnem okolju.

 

Področja dela:

DELO Z MLADOSTNIKI

Poteka na individualiziran način – svetovalno/terapevtsko delo z mladostnikom, delo z družino in sodelovanje s šolo oziroma socialnim okoljem, in v obliki skupinskega dela – skupine za mladostnike, skupine za starše, projektne skupine za mladostnike.

SKUPINE ZA SVOJCE

Odpira prostor za medsebojno podporo in pomoč, kjer strokovni delavec posreduje znanja obravnave zasvojenosti in veščine motiviranja zasvojene osebe za obravnavo. Skupina deluje tudi na osnovi samopomoči in medsebojne podpore vključenih staršev, kjer skupaj s terapevtom iščejo rešitve in nove možnosti.

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Potekajo v obliki ozaveščanja javnosti o problemu zasvojenosti in promocije zdravega načina življenja.

Preventivne delavnice "Odvisnosti in droge":

Osnovnim in srednjim šolam v lokalnem okolju ponujamo izvedbo preventivnih delavnic na temo zasvojenosti, nasilja med mladimi in motenj hranjenja. Namen delavnic je ozaveščanje in promocija zdravega načina življenja. Delavnice se izvajajo v manjših skupinah. Cilj delavnic je omogočiti mladostnikom, da se opremijo z znanjem za pomembna ravnanja v kritičnih situacijah in v vsakdanjem življenju.

STANOVANJSKA SKUPINA KATAPULT

V prostorih Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih – Labirint v Kranju poteka program stanovanjske skupine Katapult, ki nudi možnost nastanitve in celodnevne vključitve v program.

 

Pogoj za vstop v stanovanjsko skupino je začetna faza abstinence, ki jo je uporabnik vzpostavil z vključitvijo v kateri koli visokopražni program. Vstop v stanovanjsko skupino je možen tudi po opravljeni detoksikaciji ali po vzpostavljeni abstinenci po prestani zaporni kazni. V okviru programa ima uporabnik tudi možnost nadaljevanja šolanja in iskanja zaposlitve.

V prostorih stanovanjske skupine je prostora za 6 uporabnikov. Program za uporabnike poteka od 8.00 do 18.00, sobote od 8.00 do 14.00.

Poleg različnih skupin (terapevtska, za samopomoč, za osebnostno rast, itd.) in delavnic (ustvarjalna, kuharska, itd.) program vsebuje tudi možnost individualnih pogovorov. Možnost samoorganiziranja svojega prostega časa imajo uporabniki v popoldanskem času. Bivanje traja od šest do osem mesecev, z možnostjo podaljšanja. Izhodi iz stanovanjske skupine so na začetku le v spremstvu uporabnikov, ki so že dlje časa vključeni v stanovanjsko skupino, kasneje pa si izhode organizirajo samostojno.

V sklopu programa nudimo pomoč pri ohranjanju abstinence, individualne in skupinske pogovore, pomoč pri iskanju zaposlitve, aktivno preživljanje prostega časa (fitnes), delo na osebnostni rasti in razvoju, itd. Program spodbuja sodelovanje uporabnikov z lokalno skupnostjo, spodbuja izobraževanje in omogoča širjenje njihove socialne mreže. Poleg navedenih dejavnosti programa nudimo tudi možnost vključitve v prostovoljno delo in opravljanje družbeno koristnega dela.

Program je integriran v lokalno okolje in ne predstavlja popolne izolacije za vključene uporabnike, kar pomeni, da se z uporabniki v času vključenjosti v program intenzivno dela na konkretnem soočanju z riziki, ki jih okolje predstavlja za zasvojenega uporabnika.

ZGODOVINA PROGRAMA

Socialni delavec na Centru za socialno delo Kranj je poleg področja alkoholizma imel v obravnavi približno deset odvisnikov in njihovih staršev. V tistem obdobju je bilo na voljo nekaj metadonskih terapij. Leta 1991 so začeli z desetimi odvisniki, pozneje pa je bilo v skupini od 30 do 35 odvisnikov iz Kranja, Tržiča in Škofje Loke. Metadonski program se je zdel primeren, podprlo ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Leta 1991 je deloval le nekaj mesecev, saj je v zdravstvenem domu prihajalo do konfliktov in ga niso želeli več izvajati. Metadonski program je tako v roke prišel dotičnemu socialnemu delavcu, ki je delal z odvisniki. Dr. Čelanova je izdajala recepte, socialni delavec pa je metadon razdelil v skupini.

1991

Obravnava zasvojenih s strani strokovnega delavca (CSD Kranj) in začetki metadonskega programa

Ariadna (Društvo za pomoč zasvojencem) je nastala na pobudo socialnega delavca in staršev zasvojencev. Člani so se srečevali dvakrat mesečno. Organizirali so različne razgovore s predstavniki drugih društev: Karitasa, UP-a in drugih.

1992

Ustanovitev društva ARIADNA

Od leta 1993 so se v Centru za odvisnosti vodile različne dejavnosti, ki so služile pomoči odvisnikom in svojcem. Različne dejavnosti, vezane na pomoč odvisnikom in njihovim svojcem so se medsebojno dopolnjevale, usklajevale, niso pa bile strogo povezane.

Občina Kranj brezplačno odda Centru za socialno delo Kranj v najem zgradbo Planina 63 za izvajanje programa zasvojenosti.

1993

Potrditev programa "Socialno svetovanje" (MDDDZ) in verifikacija programa "Razdeljevanje heptanona" (MZ)

Pritisk ministrstva za zdravstvo je bil dovolj močan, da je zdravstveni dom v Kranju moral začeti izvajati metadonsko terapijo. Obe terapiji sta se izvajalo istočasno v istih prostorih.
Pridružitev zdravstvene ekipe (psihiater, medicinska sestra). Začetek socialno-medicinske obravnave.

1995

Metadon smo delili do sredine leta 1995

Zagotavljali smo neposredno delo z uživalci drog, z vzpostavljanjem in vzdrževanjem abstinence vključenih uporabnikov v program v individualne in skupinske obravnave. Svetovali in izvajali smo tudi pripravo uporabnikov na vstop v visokopražne programe. Veliko pozornosti smo posvečali socialni rehabilitaciji uporabnikov oziroma uživalcev drog. Predvsem smo uspešno odpravljali zaposlitveno problematiko.

Uvedli smo nekaj prostočasnih dejavnosti. Uvedli smo telovadbo, igranje odbojke in košarke. Pričela je delovati samopomočna skupina uporabnikov, ki je končala zdravljenje v visokopražnih programih. Uporabniki, ki niso abstinirali in niso želeli skupinske obravnave na Centru za odvisnosti, smo obravnavali individualno.

1997

Evidentiranih je 158 uporabnikov

Glede na potrebe po neformalnem svetovanju in pomoči pri aktivnem preživljanju prostega časa smo v juniju pripravili program javnih del z naslovom ”Pomoč odvisnikom pri spremembi načina življenja”. Mestna Občina Kranj je program podprla.

Vse pogosteje so se na strokovna delavca obračali tudi pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol, s katerimi smo sodelovali pri reševanju posameznih primerov, hkrati pa smo začeli izvajati preventivne delavnice na temo ”Droge, ne hvala”. Izvajanje projekta delavnic je podprla Mestna občina Kranj, ki ga je tudi financirala. Projekt je zajemal vse sedme in osme razrede, izvajale pa so ga študentke in absolventke z dodatnim znanjem za vodenje delavnic in dobrim poznavanjem problematike zasvojenosti, ki so ga pridobile kot prostovoljke. Hkrati z delavnicami potekajo tudi razgovori za starše učencev, ki so vključeni v delavnice in izobraževanje za pedagoške delavce šol, na katerih se delavnice izvajajo. S tem želimo vključiti v reševanje problema odvisnosti ljudi, s katerimi je mladostnik največ v stiku in lahko najhitreje opazijo njegove težave.

Ves čas smo sodelovali tudi z mediji (Gorenjski Glas, Tele-TV, Radio Triglav, Radio Sora, Radio Kranj) s ciljem osveščanja o problematiki in pojavnosti problema v širši javnosti.

1998

Uvedba programa javnih del: Pomoč odvisnikom pri spremembi načina življenja

Prenos razdeljevanja metadona v ZD Kranj. Evidentiranih je bilo 229 uporabnikov programa, od tega 33 staršev.

Od leta 1999 naprej se izvaja izključno psihosocialni program.

1999

Ločitev socialnega in medicinskega programa

Internetna svetovalnica.

Aktivnosti so usmerjene v oblikovanje dnevnega centra.

Obravnavanih uživalcev: 122 od tega prvič obravnavanih 46; 93 staršev.

PONOVNA VZPOSTAVITEV SKUPINE ZA SAMOPOMOČ: prva srečanja vseh, ki so se vrnili iz komun in terapevtskih skupnosti – reintegracijska skupina, ki deluje kot skupina za samopomoč.

Selitev v nove prostore in oblikovanje sprejemnega dela, dnevnega centra in stanovanjske skupine (reintegracijski center).

Ločitev programov: oblikovanje regijskega reintegracijskega centra v Pristavi pri Tržiču, kot samostojne enote; oblikovanje stanovanjske skupine kot nadgradnja storitve v dnevnem centru.

2000:

2002:

2004:

2010:

2008/09:

2005:

previous arrow
next arrow
Slider

TESTIRNA TOČKA

Možnost laboratorijskega testiranja novih psihoaktivnih snovi.

V Labirintu sprejemamo psihoaktivne snovi namenjene laboratorijski analizi vsebnosti v skladu s smernicami sistema za zgodnje obveščanje (EWS) na nove psihoaktivne substance. Opravlja se le identifikacija substance (kvalitativna analiza).

Testiranje je brezplačno.

Rezultati so na voljo v roku do 10 dni, več če gre za neznano substanco.

Sprejem psihoaktivne substance je povsem anonimen, možen pa je le osebno v sprejemni pisarni Labirinta, od ponedeljka do četrtka med 10.00 in 14.00, ali po predhodnem dogovoru.

Novo!

SKUPINE

PODPORNA SKUPINA ZA STARŠE IN SVOJCE 

MOTIVACIJSKA SKUPINA ZA POSAMEZNIKE, ki imajo težave zaradi zasvojenosti 

TERAPEVTSKA SKUPINA 

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN DRUŽENJE:

  • Delavnica joge: četrtek 10.00-11.30

 

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija se izvaja po principih integrativne psihoterapije in realitetne terapije.

Običajno se izvaja 1x tedensko oziroma po dogovoru. Psihoterapijo izvajamo za posameznike, pare in svojce.

Za uporabnike našega programa je psihoterapija brezplačna!

CENTER ZA POMOČ, TERAPIJO IN SOCIALNO REHABILITACIJO ZASVOJENIH

Sejmišče 4

4000 Kranj

info@labirint-kr.si

FB: Labirint Kranj

Sprejemni in dnevni center:

04 256 87 80

031 860 387

041 279 869

Stanovanjska skupina:

04 256 87 82

051 637 755